18

ปฐมนิเทศ นศ. โครงการแลกเปลี่ยนนศ. ม.ย่างกุ้ง

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนศ.จากภาควิชาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มช. และ ม.ย่างกุ้ง โดยมีรองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า กล่าวรายงาน และแนะนำการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ ห้อง HB7211 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2559

นศ.จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง จะมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็นเวลาหนึ่งเดือน