22

ต้อนรับอาจารย์จาก University of Yangon, Myanmar

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์ จินดา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์จาก University of Yangon ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสที่มาร่วมโครงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559