Presentation1

สาชาวิชาภาษาพม่า มช. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ โทร 053-943274

ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าการศึกษา มช. โทร 053-948914, 053-948918

สาขาวิชาภาษาพม่า โทร 053-943246-47 ต่อ 116, 121 หรือ 053-943276

facebook  – Burmese Learners CMU หรือ Myanmar Center CMU