15109489_1432646863419792_4243177729617013601_n

กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ณ วัดทรายมูล (พม่า) 1/2559

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงเรียนวิชาภาษาพม่า ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2559 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ณ วัดทรายมูล (พม่า) จังหวัดเชียงใหม่