75

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า ครั้งที่ 7

สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาพม่าได้แสดงความสามารถด้านการพูดภาษาพม่า  ณ ศูนย์เมียนมาร์  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

There are no images in this gallery.