1

พิธีมอบประกาศนียบัตรนศ.แลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิดา อัศวพิศาลบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งและผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ MUFL เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องHB7801

« 1 of 2 »