38

กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ณ วัดทรายมูล(พม่า) 2/2559

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาพม่า ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2559 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ณ วัดทรายมูล (พม่า) จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกิจกรรมการทำอาหารพม่า (ม่งฮีนกา – ขนมจีนพม่า), เรียนรู้ภาษาพม่ากับพระชาวพม่า  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา