2

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า ครั้งที่ 8

สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาพม่าได้แสดงความสามารถด้านการพูดภาษาพม่า  ณ ศูนย์เมียนมาร์  วันที่ 26 เมษายน 2560