1

การประชุมติดตามผลการทำงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ Mandalay University of Foreign Languages

รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร. อัมพิกา รัตนพิทักษ์ เดินทางไปร่วมประชุม The 1st PSC Meeting ร่วมกับ TICA  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  และคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก  Mandalay University of Foreign Languages (MUFL)   เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  การประชุมติดตามผลการทำงานภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ Mandalay University of Foreign Languages