1

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก ในการนี้ได้มีกิจกรรมทำอาหารไทยเผยแพร่ต่อชาวเมียนมาร์ด้วย