DSC_0132

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาจากภาควิชาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  จำนวน 10 คน มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560   โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งได้ศึกษาทั้งภาษาไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง การทำกระทง การรำวงแบบไทย เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ชั้นปีที่ 1

* โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากการทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย (MOU)

« 1 of 2 »