DSC_0763

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า ครั้งที่ 9

สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาพม่า ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาพม่าได้แสดงความสามารถด้านการพูดภาษาพม่า  ณ ศูนย์เมียนมาร์  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

« 1 of 3 »