Presentation1

ร่วมงาน 70th Anniversary of Independence Day สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบไปด้วย   อาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์  พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาภาษาพม่า  อาจารย์ ดร.อัมพิกา  รัตนพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์เมีนมาร์  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมงาน 70th  Anniversary of Independence Day แสดงความยินดี โดยมี Mr. Kaung San Lwin กงสุลใหญ่แห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดงาน และมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561