web

เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา” โดยได้รับเกียรติจากท่านกงสุลเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน  ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภา สุขเกษม กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์อุบลรัตน์  พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า กล่าวรายงาน  ณ ลานใต้อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาที่เรียนภาษาพม่าได้แสดง ความสามารถในด้านต่าง ๆ กิจกรรมมีทั้งวิชาการ การแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาพม่า รวมทั้งกิจกรรม นันทนาการต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาษาพม่าได้ เข้าร่วมแข่งขันด้วย

ในงานดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาร์ ได้แก่  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า   การประกวดคัดลายมือภาษาพม่า   การประกวดร้องเพลงพม่า   การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ด้วย

« 1 of 3 »