received_10216103426319518

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-เมียนมา

หัวหน้าศูนย์เมียนมาร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-เมียนมา ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์