โครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาพม่า ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาพม่า โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561