Prof. Dr. Aung Myint Oo ปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Prof. Dr. Aung Myint Oo หัวหน้าภาควิชาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เดินทางมาประชุมหารือทางวิชาการกับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ถึง 1 กรกฎาคม 2561 และได้มีโอกาสเข้าพบรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร. ประภา สุขเกษม คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561